پروژه های ثبت و آماده انجام در ۲۴ ساعت گذشته برای دورکاری