سیاست محرمانگی

وب سایت پرشین وی ال متعهد میگردد که تمامی اطلاعات شما از قبیل آدرس ایمیل ،شماره تماس و سایر اطلاعاتتان را نزد خود محفوظ بدارد و در اختیار هیچ نهاد و شرکتی قرار ندهد.